Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Maciej Gorgol prowadzący działalność pod firmą Maciej Gorgol XOR Systems.
 2. Kontakt: kontakt@thesource.pl.
 3. Dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ewentualnie także – w wyraźnie wskazanych wypadkach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f.
 4. W wypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego i personalnego, także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 5. Jeżeli przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, to Administrator niezwłocznie wskaże prawnie uzasadnione interesy, w celu realizacji których będzie przetwarzała dane.
 6. Celem przetwarzania danych jest realizacja zobowiązań umownych [art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia] oraz - pod warunkiem wyrażenia zgody - marketing bezpośredni i personalny [art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia].
 7. Przetwarzanie danych w celach marketingowych wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych. Oświadczenie o wyrażeniu zgody znajduje się poniżej i jego wyrażenie nie jest wymagane.
 8. Administrator będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, a w wypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 9. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności obsługa sekretariatu, obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, obsługa pocztowo – kurierska oraz wszelcy inni pracownicy i współpracownicy Administratora.
 10. Z uwagi na fakt, że komunikacja pomiędzy Administratorem a osobą, której dane osobowe dotyczą może odbywać się w formie elektronicznej, m.in. poprzez systemy poczty elektronicznej, portale społecznościowe, komunikatory, wszelkie aplikacje mobilne i komputerowe, w tym aplikacje do wykonywania połączeń głosowych lub video za pomocą internetu, etc., a Administrator nie ma wiedzy co do umiejscowienia serwerów podmiotów dostarczających te usługi, to w konsekwencji Administrator niniejszym informuje o zamiarze przekazania tych danych osobowych do państwa trzeciego w sytuacji, gdyby serwer tych dostawców znajdował się poza terytorium Unii Europejskiej. Administrator informuje także, że takie przekazanie we wskazanych powyżej wypadkach jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z powyższym poprzez zawarcie umowy z Administratorem bądź wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że osoba której dane dotyczą upubliczniła swoje dane w zakresie komunikacji elektronicznej z Administratorem.
 11. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. Chęć wykonania tego prawa należy zgłosić na adres: kontakt@thesource.pl.
 12. W zakresie w jakim dane zostały przekazane na podstawie 6 ust. 1 list. b Rozporządzenia i ich przetwarzanie jest konieczne do prawidłowego wykonania zobowiązania umownego, dane te nie mogą zostać usunięte ani nie może zostać ograniczone ich przetwarzanie. W pozostałym zakresie, o ile dane zostały podane, prawo żądania usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania tych danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres poczty mailowej: kontakt@thesource.pl.
 13. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przeniesienia danych, które może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres poczty mailowej: kontakt@thesource.pl
 14. Dane w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i/lub adresu do korespondencji, adresu wykonywania działalności gospodarczej oraz numeru NIP (o ile usługa związana jest z tą działalnością), numeru rejestracyjnego pojazdu, imienia i nazwiska właściciela pojazdu, telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej są warunkiem zawarcia umowy, ponieważ są niezbędne do prawidłowego jej wykonania oraz spełnienia obowiązków podatkowych ciążących zarówno na Administratorze jak i osobie, której dane dotyczą.
 15. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także prawo żądania usunięcia, graniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Chęć wykonania tego prawa należy zgłosić na adres: kontakt@thesource.pl
 16. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed jej cofnięciem.
 17. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia prawo żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres poczty mailowej: kontakt@thesource.pl
 18. Na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zostań naszym klientem!

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe. Omówimy szczegóły projektu, a następnie przygotujemy ofertę i przystąpimy do działania.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

kontakt@thesource.pl